Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wsparcie przetwarzania danych w Polskim FADN"

2016-08-19

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie przetwarzania danych w Polskim FADN”.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z dniem 28 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Zgodnie z art. 16 ust. 1 powyższej Ustawy, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do odwołań i skarg do sądu dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe. Do niniejszego postępowania zastosowanie znajdują zatem przepisy ustawy Pzp w brzmieniu sprzed dnia 28 lipca 2016 r.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie przetwarzania danych w Polskim FADN”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Alfin Alfred Wycisk, ul. Głogowska 3, 41-936 Bytom

Cena brutto 641 278,95 zł

Czas realizacji zadania priorytetowego 1.1.2. - 19 dni kalendarzowych.
Czas realizacji zadania priorytetowego 1.2.2. - 31 dni kalendarzowych.
Czas realizacji zadania priorytetowego 2. - 7 dni kalendarzowych.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ.

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp oraz faktem, że Zamawiający przesyła niniejsze powiadomienie w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp może być zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, że wykluczył z prowadzonego postępowania Wykonawcę:

ITC Spółka Akcyjna, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu, jego oferta, zgodnie z dyspozycją z at. 24 ust. 4 ustawy Pzp, podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w pkt 6 SIWZ określił w sposób wyczerpujący warunki udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Szczególne warunki przewidział w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, co zostało wskazane w pkt 6.1.2 d) SIWZ.

Wykonawca nie załączył do oferty złożonej do dnia 25 lipca 2016 r. wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 29 lipca 2016 r. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia wykazu zrealizowanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i wykazu osób zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Wykonawca w dniu 1 sierpnia 2016 r. złożył powyższe oświadczenia w formie Załączników do SIWZ wraz z dwoma poświadczeniami wykonywania wcześniej usług na rzecz innych podmiotów. 

Wykonawca nie wykazał w nich spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganych wiedzy i doświadczenia tj. ze złożonego Załącznika nr 7 do SIWZ oraz dokumentów do niego - poświadczeń nie wynika wymagane doświadczenie w zakresie określonym w SIWZ oraz fakt należytego wykonania usług.

Zgodnie z pkt 6.1.2 b) SIWZ, Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia dotyczące usług komputerowo-informatycznych świadczonych w ramach jednej umowy o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł i 00/100) brutto każde, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczące gromadzenia oraz kontroli jakości oraz przetwarzania danych rachunkowych (w celu agregacji / przygotowania raportów) przez aplikację uruchamianą w przeglądarce internetowej. Tymczasem z załączonych dokumentów takie doświadczenie Wykonawcy nie wynika.

Z poświadczenia z dnia 13 kwietnia 2016 r. wynika jedynie, że Wykonawca zrealizował serwis elementów infrastruktury. Z poświadczenia tego nie sposób wyczytać, że usługi były wykonane należycie, lub chociażby zgodnie z Umową (brak jest takiego stwierdzenia). Z poświadczenia wynika jednie, że były wykonywane w ramach obowiązującej Umowy, nie zaś należycie czy zgodnie z nią. Sam brak użycia określenia „należytego wykonania usług” nie przesądza jeszcze o wadliwości poświadczenia, ale z jego treści nie wynika w żaden inny sposób, że usługi zostały wykonane poprawnie, zgodnie z umową czy należytą starannością. Samo określenie, że usługi zostały zrealizowane w ramach umowy nie stanowi referencji co do jakości ich wykonania, tylko samego faktu ich wykonania, który nie jest istotą przedstawiania referencji. Kwestie te były już przedmiotem orzeczeń KIO, jak przykładowo wyrok z dnia 21 listopada 2013 r., KIO 2595/13.

Z poświadczenia z dnia 9 maja 2016 r. nie wynika doświadczenie w gromadzeniu, kontroli jakości, przetwarzaniu danych rachunkowych (w celu agregacji/ przygotowania raportów) przez aplikację uruchamianą w przeglądarce internetowej. Wskazane doświadczenie w zakresie aplikacji Symfonia Forte nie stanowi doświadczenia w zakresie aplikacji uruchamianych w przeglądarce internetowej, bowiem ta aplikacja nie jest uruchamiana w przeglądarce internetowej. Ponadto wskazane doświadczenie nie dotyczy w ogóle gromadzenia, kontroli jakości czy przetwarzania danych rachunkowych. Wskazanie „wprowadzania modyfikacji tych programów” wynikających z potrzeb oraz zmian przepisów nie można zakwalifikować jako doświadczenia w zakresie gromadzenia oraz kontroli jakości oraz przetwarzania danych rachunkowych (w celu agregacji / przygotowania raportów) przez aplikację uruchamianą w przeglądarce internetowej, gdyż modyfikacje w programie Symfonia Forte są wprowadzane na poziomie producenta oprogramowania, a doświadczenie Wykonawcy w tym zakresie może odnosić się do ewentualnego dokładania dodatków do programu. Ponadto w odniesieniu do tego zamówienia Wykonawca w Załączniku nr 7 do SIWZ tj. w wykazie zrealizowanych usług wskazał, że łączny okres realizacji tego zamówienia wynosi 7 lat, a jego wartość brutto wynosi ponad 500.000 zł. Nie wskazał, jaka jest wartość zamówienia brutto zrealizowana w ramach tego zamówienia w ostatnich 3 latach branych pod uwagę w ocenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu i czy w tym okresie stanowi wartość co najmniej 500.000 zł. Wobec powyższego należy uznać, że wymóg wartości zamówienia, mającego potwierdzać doświadczenie Wykonawcy nie został wykazany. Reasumując należy stwierdzić, że Wykonawca nie wykazał, iż spełnia warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Ponadto na marginesie należy wskazać, że cenę zaoferowaną przez Wykonawcę należy zakwalifikować jako rażąco niską, co wynika z wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Określając wynagrodzenie należne personelowi, Wykonawca oparł się na szacunkowych, średnich stawkach wynagrodzeń powszechnie dostępnych i publikowanych przez Sedlak&Sedlak, a nie na rzeczywistych stawkach, należnych konkretnemu personelowi wskazanemu w wykazie osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto, Zamawiający wymagał co najmniej 3 programistów z co najmniej 10 letnim doświadczeniem, a nie „specjalistów IT” jak wskazano w wyjaśnieniach. Poza tym stawki wskazane przez Wykonawcę dotyczą roku 2014 i nie mogą być traktowane jako aktualne w roku 2016. Okoliczność ta przesądzałaby o odrzuceniu oferty Wykonawcy, jednak ma to drugorzędne znaczenie z uwagi na wykluczenie Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu, jego oferta podlega odrzuceniu zgodnie z dyspozycją z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Liczba ofert złożonych: 2
Liczba wykonawców wykluczonych: 1
Liczba ofert odrzuconych: 1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:

  • na tablicy ogłoszeń zamówienia publiczne IERiGŻ-PIB w dniu 11.07.2016 r.
  • na stronie internetowej IERiGŻ-PIB w dniu 11.07.2016 r.
  • w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016 r. nr ogłoszenia 128947-2016.

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2016-08-19
Opublikował
Ewa Sierakowska
2016-08-19
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2016-08-19
Odwiedzin: 930